fbpx

Regulamin Programu Lojalnościowego „Brukarz”
Regulamin Programu Lojalnościowego „Brukarz” 01.01.2021
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów Hurtownia kostki brukowej Gaw-Bruk
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Brukarz” jest Gaw-Bruk Łukasz Gawroński, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Mostowa 5, Hurtownia Kostki Brukowej Gaw-Bruk, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 90R, tel: 694-890-602, 726-427-305. www.gaw-bruk.com.pl(organizator)
3.  Program Lojalnościowy „Brukarz”obejmuje tylko i wyłącznie firmy brukarskie

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Program Lojalnościowy „Brukarz” ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów Hurtowni kostki brukowej Gaw-Bruk

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego „Brukarz” może być legalnie działająca i zarejestrowana firma budowlano/brukarska, prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Brukarz” wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4
4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest akceptacja regulaminu oraz wypełnienie karty uczestnictwa.

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym „Brukarz” należy przedstawić aktywny wpis do CEIDG oraz wypełnic kartę uczestnika programu.
2. Każdemu uczestnikowi programu zostanie założona karta uczestnika w której zawartę zostaną pełne dane uczestnika programu oraz dane osób upoważnionych do odbioru nagród, oraz będą gromadzone otrzymane punkty. Każdy wpis w karcie uczestnika wymaga podpisu organizatora oraz uczestnika lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Każdy klient, który dokona zakupów za 100 zł netto nie wliczając w to kosztów transportu oraz opakowań zwrotnych jak i palet otrzyma 1 punkt na kartę uczestnika.
4. Za jedno wydane 100 zł netto należy się 1 pkt
5. Wielokrotność kwoty 100 zł netto powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.
6. Klient otrzymuje punkty tylko i wyłącznie za zakupy z opłaconym paragonem  lub fakturą vat.
7. Za zebrane punkty w okresie promocyjnym, klient ma prawo odebrać nagrodę z katalogu nagród zamieszczonego na stronie organizatora https://gaw-bruk.com.pl/programy-premiowe/.
8.Każdej nagrodzie przypisana jest odpowiednia liczba punktów.
9.O wyborze nagrody i chęci jej odebrania klient poinformuje organizatora pisemnie na odpowiednim druku, przekazanym przez organizatora.
10. Warunkiem odbioru nagrody jest odpowiednia ilość punktów na karcie uczestnika, zweryfikowana przez organizatora.
11. Organizator zobowiązuje się dostarczyć wybraną nagrodę w terminie 21 dni od dnia złożenia pisemnej checi odbioru nagrody.
12. Zebrane punkty tracą ważność z upływem roku kalendarzowego.

V. REKLAMACJE
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym „Brukarz” Uczestnik powinien informować Organizatora.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: biuro@gaw-bruk.com.pl
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego Brukarz, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI. DANE OSOBOWE
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym „Brukarz” odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Gaw-Bruk Łukasz Gawroński, ul. Mostowa 5, 88-230 Piotrków Kujawski. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: .biuro@gaw-bruk.com.pl
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym firmy Gaw-Bruk oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym firmy Gaw-Bruk i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.
Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego firmy Gaw-Bruk prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Miejscowość……………………, data……………………….                                Podpis………………………………….