USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ Więcej »

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO NAWIERZCHNI BRUKOWYCH Więcej »

KOSTKA BRUKOWA NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW Więcej »

 

PORADNIK

Kostka brukowa o grubości 8 cm

Porady KaBaNajczęściej wykorzystywana do budowy dróg, parkingów, placów magazynowych, składowych, wzmocnień nasypów i skarp oraz wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch kołowy samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 25 ton. Do tego typu nawierzchni zalecana warstwa podbudowy powinna posiadać grubość min. 30 cm.

Wskazane jest wykorzystanie na podbudowę tłucznia o uziarnieniu 0 – 32 mm, który jest bardziej odpowiedni do przenoszenia większych obciążeń. Ziarnistość podsypki z mieszaniny piaskowo-żwirowej lub kruszywa nie powinna przekraczać O – 7 mm. Grubość podsypki podobnie jak w innych przypadkach od 3 – 5 cm.

 

Kostka brukowa o grubości 6 i 7 cm

Stosowana do budowy ciągów pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, alejek parkowych, opasek okalających domy i podjazdów do garaży na posesjach prywatnych, a także parkingów, placów magazynowych, wewnętrznych dróg osiedlowych oraz dróg lokalnych ruchu kołowego pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 25 ton. Podobnie jak w przypadku nawierzchni z kostki 4 cm zalecana jest podbudowa o grubości min. 20 cm oraz podsypka o grubości 3 – 5 cm.

 

Kostka brukowa o grubości 4 cm

Może być stosowana do budowy ciągów pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, alejek parkowych i opasek okalających domy. Doskonale sprawdza się jako budulec tarasów, schodów, podjazdów do garaży na posesjach prywatnych. Można z powodzeniem wykorzystać ją również do budowy dróg lokalnych, wewnętrznych dróg osiedlowych itp. Nawierzchnia taka nie powinna jednak przenosić obciążeń większych, niż odpowiadające ruchowi pojazdów osobowych (do 2,5 ton). Warunkiem prawidłowego ułożenia kostki jest wykonanie odpowiedniej podbudowy z materiałów niespoistych na utwardzonym podłożu gruntowym. Wtym przypadku grubość podbudowy powinna wynosić min. 20 cm. Wskazane jest by wierzchnia warstwa podbudowy zawierała materiało granulacji pośredniej między podbudowąa podsypką. Ma to zapobiec przesypywaniu się podsypki do podbudowy, a tym samym zapadaniu się i odkształcaniu nawierzchni. Grubość podsypki niezależyod grubości kostki i wynosi od 3 do 5 cm. Warstwa ta ma umożliwić wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej przy uwzględnieniu tolerancji wymiarowych. Zaleca się użyć na podsypkę kruszywa o uziarnieniu 0 – 6 mm lub mieszaniny piasku i żwiru o uziarnieniu 0 – 5 mm.

 

Kostka brukowa o grubości 10 cm

Przeznaczona jest do zabudowy w miejscach, gdzie jest bardzo duże nasilenie ruchu ciężkich pojazdów o masie przekraczającej 40 ton. Można ją więc stosować do budowy placów składowych, magazynowych (również magazynów wojskowych), dróg dojazdowych na lotniskach, ramp załadunkowych itp. Wskazana warstwa podbudowy to min. 30 cm, natomiast podsypki jak w przypadkach wcześniej opisywanych.

 

Płytki chodnikowe o grubości 4, 5 i 7 cm

Stosuje się bez względu na grubość, głównie w miejskich ciągach pieszych, alejkach parkowych, placach miejskich jak również na posesjach prywatnych w najbliższym otoczeniu domów. Dzięki różnorodności wymiarowej i kolorystycznej, coraz częściej znajdują zastosowanie jako elementy dekoracyjne w połączeniu z betonową lub granitową kostką brukową. Ze względu na dużą powierzchnię płytek chodnikowych nie zaleca się stosowania ich pod ruch kołowy. Podbudowa i podsypka powinna być skonstruowana podobnie jak w przypadku podbudowy pod kostkę brukową o grubości 4 cm.

 

Układanie kostki brukowej

Zanim przystąpimy do układania kostki brukowej dobrze jest mieć wstępny projekt, który określi nam nie tylko wartości estetyczne (kolor i kształt kostki czy sposób ułożenia), ale przede wszystkim przewidywane obciążenia danej nawierzchni i sposób odwodnienia (w tym spadki poprzeczne i wzdłużne). Wtedy możemy przystąpić do prac.

 

Korytowanie miejsca pod kostkę

Porady KaBaRozpoczynamy od korytowania, czyli usunięcia warstwy ziemi aż do gruntu naturalnego o grubości nie mniej niż 25 cm. Należy sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i odpowiednio wyprofilowane, ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody. Nachylenie powierzchni zależy od zaprojektowanych warunków odwodnienia i zawiera się zwykle pomiędzy 2,5% – 4,0%, co oznacza pochylenie powierzchni od 2,5 do 4 cm na długości 1 m.

Ustawienie ograniczeń wykopu

Porady KaBaOgraniczenia stanowią obrzeża, palisady lub krawężniki w zależności od obciążeń, jakie przenoszone będą przez nawierzchnię, zaś kanały odwadniające to odpowiednio zabudowana kostka brukowa, cieki wodne lub inne elementy betonowe. Ograniczenia należy osadzać na ławie betonowej nie łącząc poszczególnych elementów zaprawą betonową! W przypadku zastosowania betonu do wypełniania szczelin mogą wystąpić uszkodzenia wyrobów w miejscach łączeń, wynikające z termicznej rozszerzalności liniowej elementów. Ponadto zabrudzone zaprawą elementy nie prezentują się estetycznie.

 

Ułożenie mrozoodpornej podbudowy

Porady KaBaW zależności od rodzaju podłoża oraz przeznaczenia nawierzchni, grubość podbudowy powinna wynosić odpowiednio: min. 20 cm dla obciążeń odpowiadających ruchowi pieszemu i kołowemu do 2,5 tony i min. 30 cm dla obciążeń całkowitych powyżej 2,5 tony. Na podbudowę najlepiej zastosować żwir lub tłuczeń o uziarnieniu 0 – 32 mm. Należy ją układać warstwami o grubości 10 – 15 cm, zagęszczając każdą z warstw ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym. Ma ona duży wpływ na jakość ułożonej nawierzchni w trakcie jej eksploatacji. Grubość podbudowy uwarunkowana jest również właściwościami gruntu rodzimego, np. w przypadku gruntów spoistych takich jak glina, należałoby grubość podbudowy stosownie zwiększyć. Zaleca się zdjęcie całej warstwy wierzchniej gruntu, aż do gruntu rodzimego.